ขยาย 根据字面意思,表示“扩大,放大”,但在特定的情景对话中,ขยาย就不是“扩大,放大”的意思咯!有时候,也表示“解释”的意思,在什么样的语境用才对呢?

ขยาย 作“扩大、放大”
1. เทศบาลมีโครงการจะขยายถนนสายนี้ให้กว้างออกไปอีกข้างละสองเลน
市政府计划把这条马路扩张到两侧的车道。
tips: เทศบาล 市政府 อีกข้างละสองเลน 两侧车道
2. กิจการของบริษัทขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ
公司的业务(范围)逐步扩大。
tips:กิจการ 业务 บริษัท 公司 ขยายตัว 扩大 เรื่อย ๆ 逐步
ขยาย 作“解释、传播”
1. ผมฟังที่เขาพูดไม่ค่อยเข้าใจ คุณช่วยขยายให้กระจ่างหน่อยได้ไหม
我听他说的还是不太明白,你帮我再阐明一下可以吗?
tips:เข้าใจ 明白 กระจ่าง 阐明,澄清
2. เรื่องในบ้านอย่าเที่ยวเอาไปขยายให้ชาวบ้านฟัง
家里的事情,不要向乡下的人说。
tips:อย่า 不要 ชาวบ้าน 乡民 

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。