มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว
在生活中有且只有一样东西是不需要很努力就能够轻易战胜,那就是--失败!


词汇学习:
เพียง 只有
สิ่งเดียว 一样(事物、东西)
ชีวิต 生活、生命 
พิชิต 战胜、克服、征服 
ความพยายาม 努力 
มากมาย 许多,很多 
ความล้มเหลว 失败 

 点击查看更多此系列文章>> 

 本文内容为沪江泰语原创,转载请注明出处。