【Aom-am在预告片里面跳的舞】


【mp3试听】

戳我下载MP3>>>
【初恋这件小事,阿亮学长跳岛民之歌舞蹈片段】


【泰国儿童漫画版  岛民之歌】


【歌词】
รำระบำ ชาวเกาะ 来跳岛民舞啊

ไพเราะเสนาะจับใจ 音乐如此动听

เสียงน้ำหลั่งไหล ๆ  เสียงน้ำหลั่งไหล ๆ 流水潺潺 流水潺潺

กระทบหาดทรายดังครืน ๆ กระทบหาดทรายดังครืน ๆ 拍击海滩沙沙响  拍击海滩沙沙响

更多浪漫满屋花絮>>>