ชักจะ是个表示产生了消极的,负面情绪的感觉的泰语副词。好累啊,不高兴了......在泰语中我们要怎么和ชักจะ一起用呢?一起来看看吧~

ชักจะ...副词,往往用在意义消极的动词或形容词之前,表示开始产生了那种感觉。

ชักจะหิวแล้ว มีอะไรรองท้องไหม
觉得饿了,有什么东西充饥么?

เธอชักจะสงสัยตัวเองทำผีดแล้ว
他开始怀疑是自己做错了

รอ๒๑นาทีแล้วแต่เขายังไม่มา ชักจะไม่สบายใจแล้ว
等了他20分钟还是没来,有点不高兴了

ชักจะเหนื่อยแล้ว ยังไม่ทำเสร็จหรือ
都有点累了,还没做完吗?

ทำหลายหนแล้วยังไม่สำเร็จ ชักจะเบื่อเสียแล้วล่ะ
做了几次都没成功,开始烦了

词汇学习:

บ่น抱怨       รองท้อง充饥    สงสัย怀疑   สำเร็จ成功  

 เบื่อ烦,厌烦       เหนื่อย     โกรธ生气