全球化的背景下,各个国家的特色越来越不明显。泰国是一个有自己特色文化的国家,泰国人有专属于自己的庆祝生日的方式,但是,在西方文化大量涌入的时代,很多人已经渐渐淡忘甚至不知道有这回事,让我们一起保护传统吧!

อันประเพณีที่จะ ทำบุญวันเกิด นี้เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่ยังทรงผนวช ไม่ใช่ทำอย่างจีนหรือฝรั่ง ด้วยทรงพระราชดำริเห็นว่าการมีอายุยืนมาบรรจบรอบปีครั้งหนึ่งๆ ไม่ตายไปเสียก่อนเป็นลาภอันประเสริฐ ควรยินดี เมื่อรู้สึกยินดีก็ควรจะบำเพ็ญกุศล ที่เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่น ให้สมกับที่มีน้ำใจยินดี และไม่ประมาท เพราะไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะอยู่ไปบรรจบรอบปีเช่นนี้อีกหรือไม่ ถึงวันเกิดปีหนึ่งเป็นที่เตือนใจครั้งหนึ่ง ให้รู้สึกว่าอายุล่วงไปต่อความตายอีกก้าวหนึ่งชั้นหนึ่ง เมื่อรู้สึกเช่นนั้น จะได้บรรเทาความมัวเมาประมาทในชีวิตเสียได้ นี้เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสาเหตุให้มีการทำบุญวันเกิดขึ้นเรียกว่า เฉลิมพระชนมพรรษา
生日礼源于曼谷王朝四世王还在剃度出家的时候,但有别于中国和西方的生日礼。因为四世王觉得,又过了一年而非中途死去是莫大的荣幸,既是荣幸,就应该行善事,为自己和他人造福,以表达生的喜悦并提醒自己不疏忽,因为我们永远无法知道还能不能再活一年。一年一度的生日,也提醒着:我们离死亡又近了一步,正因为如此,我们才不能马虎。这是四世王时期定下的风俗,皇语叫做“เฉลิมพระชนมพรรษา”(意为庆生)。


การที่ทรงทำในครั้งนั้นปรากฏว่ามีการสวดมนต์เลี้ยงพระ ๑๐ รูป เป็นการน้อยๆ เงียบๆ ครั้นต่อมาก็มีเจ้านายขุนนางทำบุญวันเกิดกันชุกชุมขึ้น แต่การทำบุญเกี่ยวกับพระลดลง เป็นแค่ประชุมคนแสดงเกียรติยศให้ปรากฏว่ามีผู้นับถึอมาก ตั้งโรงครัวเลี้ยงกันไปวันยังค่ำการมหรสพก็มีละครเป็นพื้น และนำของขวัญไปให้กันมีการเลี้ยงดูกันอย่างสนุกสนานให้ศีลให้พรกัน ถ้าเป็นวันเกิดเจ้านายขุนนางชั้นผู้ใหญ่ พระเจ้าแผ่นดินก็พระราชทานพระราชหัตถเลขาให้พรด้วย พระราชทานของขวัญด้วย สมัยนั้นการทำบุญถือเป็นเกียรติใหญ่ เมื่อถึงวันเกิดของใครก็อึงคนึงเป็นการใหญ่ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้ว และถือว่าถ้าไม่ไปช่วยงานวันเกิดกันแล้วเป็นไม่ดูผีกันทีเดียว
四世王时期的仪式是,由10位僧侣诵经,并布施。后来就开始有贵族开始举行生日聚会,但是布施的仪式就简化了,只是象征性地走走过场。宴会从早到晚,娱乐节目有看戏,此外,还有赠送礼物,宴请祝福等 。如果是位及王亲国戚,则可获得王家秘书处的恩典,赠礼。那时候,布施是很高的荣耀,从筹备到结束,都办得热闹非凡,如果不去帮忙则意味着两人不和。

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงผนวชเป็นสามเณรก็ทรงทำบุญวันพระราชสมภพ ตามอย่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วิธีทำก็มี สวดมนต์ เลี้ยงพระและแจกสลากสิ่งของต่างๆ แก่พระสงฆ์ ทรงทำตลอดมาจนกระทั่งเสวยราชย์และทำเป็นการใหญ่เช่น หล่อพระพุทธรูปอายุ เรียกว่า “หล่อพระชนมพรรษา” ทั้งมีการตกแต่งตามชาลาพระบรมมหาราชวัง ให้เป็นการครึกครื้นสนุกสนาน ตามริมน้ำและตามถนนก็สว่างไสวไปด้วยแสงประทีปโคมชวาลา จึงได้เกิดมีการแต่งซุ้มไฟประกวดประขันกันขึ้นและมีเหรียญพระราชทานแก่ผู้แต่งซุ้มไฟเป็นรางวัล อนึ่งในวันนั้นได้มีผู้ไปลงนามถวายพระพร พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการอ่านคำถวายพระพรอันเป็นเครื่องหมายแสดงความจงรักภักดี จึงถือเป็นประเพณีเนื่องด้วยทำบุญวันเกิดมาจนปัจจุบันนี้
五世王刚剃度时,也像四世王一样举行生日礼,仪式包括:诵经、斋僧、布施等,每年如此,一直延续到继位,并有很多隆重的仪式,比如铸长寿佛像,名为:诞辰佛,按照王室规格进行装饰,热闹非凡,路边、河边灯火通明,并举行各类比赛,获胜者将得到国王赐予的金牌。那一天,将会有王族前来祝贺,由政府部门人员念贺词,以示对国王的忠诚,所以生日礼可算是由来已久。


วิธีปฏิบัติในการทำบุญวันเกิด
生日礼仪式

วิธีปฏิบัติ ในการทำบุญวันเกิดอาจเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ ดังนี้
可以有选择性地做其中某一项或多项。

๑. ตักบาตรพระสงฆ์เท่าอายุหรือเกินอายุหรือกี่รูปก็ได้ตามสะดวก
1.给同龄或年长的僧侣布施,僧侣人数不限,可视自身情况而定。

๒. บำเพ็ญกุศลอุทิศแก่บรรพบุรุษ
2.祭拜祖先

๓. ทำบุญ สวดมนต์ เลี้ยงพระ หรือมีพระธรรมเทศนาด้วย
3.行善、诵经、斋僧或者请僧人来说教。

๔. ถวายสังฆทาน
分发物品

๕. ทำทานช่วยชีวิตสัตว์ เช่นปล่อยนก ปล่อยปลา ฯลฯ หรือส่งเงินไปบำรุงโรงพยาบาลหรือกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์อื่นๆ
5.放生。如放鸟、鱼等等,或者捐款修缮医院,资助社会等。

๖. รักษาศีลหรือบำเพ็ญภาวนา
6.许愿

๗. กราบขอรับพรจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หรือผู้ที่ตนเคารพนับถือ
7.拜父母,爷爷奶奶以及自己尊敬的人。

๘. บำเพ็ญคุณประโยชน์อื่นๆ โดยมุ่งที่การให้ มากกว่า เป็นการรับ
8. 做其他的善事,强调施,而非受。


อานิสงส์หรือผลดีของการทำบุญวันเกิด
行生日礼的好处


การทำบุญวันเกิด คือการปรารภวันเกิดและทำความดีในวันนั้นเป็นเหตุให้ได้รับผลดีหรืออานิสงส์ตอบแทน ดังมีพุทธภาษิตความว่า “ผู้ให้อาหาร ชื่อว่า ให้กำลัง ผู้ให้ผ้า ชื่อว่า ให้ผิวพรรณ ผู้ให้ยาน ชื่อว่า ให้ความสุข ผู้ให้ประทีป ชื่อว่า ให้ดวงตา” และพระพุทธภาษิต ความว่า “ผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจ ย่อมได้สิ่งที่น่าพอใจ ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศ ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมได้สิ่งที่ประเสริฐ ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐสุด ย่อมได้สิ่งที่ประเสริฐสุด “
行生日礼即庆祝生日,并行善积德,将会有好报,正如佛家所说的:施食物者,施力量;施衣布者,施皮肤;施交通工具者施快乐;施光忙者施眼睛,此外还有:赠人玫瑰手留余香,给人满足于己也满足,给人好东西,自己也会收获好东西;给人神圣的东西,自己也将收获神圣的东西。


ข้อเสนอแนะในการทำบุญวันเกิด
行生日礼的建议


๑. กิจกรรมในการทำบุญวันเกิดควรเน้นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าวัตถุ เช่นทำจิตใจให้สงบแจ่มใสและทำบุญตามศรัทธา
1.生日活动应该强调心灵感受而非物质。如使内心宁静,清明,生日礼量力而行。

๒. ควรเป็นกิจกรรมที่มุ่งบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือส่วนรวม เช่นการบริจาคทาน สมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ ใช้แรงงานของตนเองเพื่อส่วนรวม
2.活动应该强调造福他人和公家。比如为公益捐款,以己之力,造福社会。

๓. ควรมุ่งเน้นให้เป็นการประหยัด จัดงานวันเกิดในวงครอบครัวไม่ควรจัดหรูหราฟุ่มเฟือย
3.提倡节约,只在家庭内部举办,不铺张浪费。

๔. ควรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ไม่จำเป็นต้องจัดแบบต่างประเทศ เช่นตัดเค้กวันเกิดจุดเทียน หรือเป่าเทียน ร้องเพลงภาษาต่างประเทศอวยพรวันเกิด ฯลฯ
4.提倡泰国传统文化,没必要效仿国外,比如切生日蛋糕,点蜡烛、吹蜡烛、唱生日歌祝福等等。

๕. ในกรณีที่ผู้น้อยไปรดน้ำอวยพรวันเกิดผู้ใหญ่ นิยมอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยก่อนแล้วจึงมีคำอวยพร ส่วนของขวัญที่จะให้นั้น ควรทำด้วยน้ำพักน้ำแรงหรือของที่ประดิษฐ์ด้วยฝีมือตนเอง ถ้าเป็นดอกไม้ควรเป็นดอกไม้ที่ปลูกในประเทศไทย กรณีที่ผู้ใหญ่อวยพรวันเกิดผู้น้อย ผุ้ใหญ่ควรกล่าวถ้อยคำอันเป็นมงคลแก่ผู้รับพร
5.晚辈向长辈行滴水礼祝福时,应该先念及佛法僧,而后再祝福。至于生日礼物应该出自自己之手,如果是鲜花,应该是泰国本地的花。如果是长辈向晚辈祝福,应该说些吉利的祝福语。

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

更多泰国风俗:
泰国的丧葬仪式

泰国拴线唤魂仪式