เมื่อปี 2004 นครเซี่ยงไฮ้ได้จัดการแข่งรถเอฟวันเป็นครั้งแรกผู้เข้าชมในสนามแข่งมีถึง 150,000 คนสร้างสถิติเป็นรอบการแข่งขันที่มีผู้เข้าชมจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีน รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมสูงถึง 300 ล้านหยวน

2004年上海第一次举办F1大奖赛,前来观赛的观众多达150,000人,创造了中国史上整场比赛入场观众最多的纪录,出售门票所创造的收入也高达3亿人民币。

【词汇】

จัดการแข่งรถเอฟวัน:举办F1赛车比赛

เป็นครั้งแรก:首次 【扩】เป็นครั้งสุดท้าย:最后一次

ผู้(เข้า)ชม:观众

สนามแข่ง:赛场

สร้างสถิติเป็น...:创造了...的记录

รายได้จาก...:来自于...的收入 【扩】รายจ่าย:支出

300 ล้าน:3亿。【扩】ล้าน:百万  10ล้าน:一千万  100ล้าน:一亿

สถิติปรากฏว่าช่วง 7 ปีที่ผ่านมาการแข่งรถฟอร์มูลาวันไชน่าแกรนด์พริกซ์ได้สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงและโดยทางอ้อมแก่นครเซี่ยงไฮ้เกินกว่า 10,000 ล้านหยวน

数据统计显示,过去的七年间,举办F1大奖赛给上海带来的直接和间接收入超过100亿元。

【词汇】

สถิติปรากฏว่า...:统计显示...(常用于引用数据说明)

ช่วง 7 ปีที่ผ่านมา:在过去的七年间(During the past 7 years) 【同】ในระยะ7 ปีที่ผ่านมา

สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ:创造经济利润。ผลประโยชน์:利益、利润;ผลประโยชน์ทาง...:表示具体...方面的利润

ผลประโยชน์โดยตรง:直接利润

ผลประโยชน์โดยทางอ้อม:间接利润

เกินกว่า...:超过 【同】มากกว่า...

เนื่องจากการแข่งรถเอฟวันในแต่ละครั้งล้วนสามารถดึงดูดผู้ชมทั่วโลกประมาณ 5000 -6000 คน การจัดการแข่งรถเอฟวันจึงถือว่าเป็นเวทีที่ดีในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนให้แก่พวกชาวโลกได้ทราบ

由于每次F1比赛都能吸引5000 -6000名国外观众,因而举办F1被视作是一个很好的向世界人民宣传中国文化的平台。

【词汇】

เนื่องจาก...:由于,因为;更常见的完整่ี句型为เนื่องจาก...เพราะฉะนั้น/จึง...:因为...所以...,此句型常用语书面语或较为正式的场合。

แต่ละครั้ง:每次【辩】แต่ละ:每,强调个性;ทุก:每次,强调共性。

e.g.ทุกวันฉันกินขนมปังเป็นอาหารเช้า แต่ละครั้งกินขนมปังชนิดไม่เหมือนกัน   每天早饭我都吃面包,但每次吃的面包种类都不一样

ล้วน:全、都

ดึงดูดผู้ชม:吸引观众 【同】ชักชวนผู้ชม

ถือว่า...:认为是 【同】เห็นว่า.../นับว่า...

ถ่ายทอด...(ให้)แก่...(ได้ทราบ):传播、传授...让...知道

e.g.อาจารย์ถ่ายทอดความรู้แก่เราด้วยความขยันหมั่นเพียร  老师不辞辛劳的向我们传授知识