เราอาจทำสิ่งยิ่งใหญ่ไม่ได้
我们可能做不了伟大的事,

แต่ทำด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ได้
但我们可以用伟大的爱去做(这个件事)!

词汇学习:
อาจ:可能,也许
ยิ่งใหญ่:伟大的,壮观的
ไม่ได้:不可以
搭配学习:
ทำ……ไม่ได้ 做不了……
……(名字)ที่……(形容词) ……的……