ถุง 袋子 รางวัล 奖品


ทหาร 军人 รักกัน 相爱


ธง 旗子 โชคดี 好运


หนู 老鼠 อาศัย 居住


ใบไม้ 叶子 อารี 慷慨,忠厚