Hello,大家好,又到了小编为大家带来的干货课堂。小编带来的干货总是那么多姿多彩对不对(不许反驳),今天让我们来看一个全新的干货吧。爱美之心人皆有之,这篇和“美”有关的干货,还请大家笑纳哦。

 

งดงาม

สวยงาม

งาม

สวย

哈哈哈哈!是不是觉得小编在开玩笑,这四个词明明意思一样,有什么好区分的呢?其实不是的,这四个词还是有小小的区别哟,让我们来仔细看一看吧。

 

 

1.งดงาม = สวยงาม

这两个单词既然划了等号,也就是说可以任意更换使用,很简单,泰语跟中文有相似之处,两个意思相近的单词组合起来时,含义和程度就会更深一层。我们也会发现这两个单词都是两个音节组成的,因此程度相近、含义相似,可以任意替换使用。

例句

เขาเป็นคนที่สวยงาม 她是一个很美的人。

ความงดงามของฤดูใบไม้ผลิตทำให้ผมรู้สึกสุขใจ 春季的美丽让我开心。

ที่สำคัญก็คือความสวยงามของหัวใจ 重要的是心灵美。

 

 

2.งาม

这个单词的“美”,指的是心灵的内在美。也就是说,我们如果单独用这个词来修饰时,它更侧重于描写人或物的内在、内涵。

例句

ความงามในใจ 心中的善良

ความงามของชีวิต生活的美好

การกระทำที่เขาทำต่อผู้ใหญ่ทำให้ดูเหมือนเขาเป็นคนงาม 他对待长辈的方式反应出他是一个心灵美的人。

 

 

3.สวย

好了,看了上面两个词,相信大家也猜到了。没错,这个词指的就是外貌的“美”,多用于形容女性以及娇柔的景或物。

例句

เขาสวยเท่าเดิม 她和原来一样漂亮。

ความสวยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้ 美貌是每个人都想得到的东西。

สวยจริงๆ 漂亮极了!

 

好啦,我们今天的小贴士就到这里啦。小编个人能力有限,如有不足,请留言指出哦~我们下次再见。

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,转载请注明出处。如有不妥,敬请指正。